План заходів із виконання Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року, у Закарпатській області на 2023 – 2024 роки

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗАКАРПАТСЬКА ОДЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 09.02.2023                                    м. Ужгород                                                  № 122

 

Про План заходів із виконання Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року, у Закарпатській області на 2023 – 2024 роки

Відповідно до статей 4, 15 і 28 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, статті 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про національні меншини в Україні”, указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами), № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацй”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021            № 866-р „Про схвалення Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на  період до 2030 року”:

  1. Затвердити План заходів із виконання Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року, у Закарпатській області на 2023 – 2024 роки, що додається.
  2. Структурним підрозділам облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, райдержадміністраціям – районним військовим адміністраціям, виконавчим комітетам місцевих рад (ТГ), територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади забезпечити:

2.1. Виконання плану заходів.

2.2. Подання інформації про хід виконання Плану заходів департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій облдержадміністрації – обласної військової адміністрації щокварталу до 15 числа наступного місяця.

  1. Департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій облдержадміністрації – обласної військової адміністрації узагальнену інформацію подавати облдержадміністрації – обласної військової адміністрації щокварталу до 25 числа наступного місяця.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації – начальника військової адміністрації Шинкарюка І. С.

Голова обласної державної адміністрації –

начальник обласної військової адміністрації                               Віктор МИКИТА

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

із виконання Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб,

які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року,

у Закарпатській області на 2023 – 2024 роки

 

Найменування завдання Найменування

заходу

Відповідальний

виконавець

Строк

виконання

Очікуваний результат
Ціль 1. Актуалізація та деталізація статистичної інформації та даних стосовно ромської національної меншини
1. Оновлення ста-тистичних даних щодо демографічних та соціально-економічних характеристик ромської національної мен-шини Здійснення із залученням ром-ських громадських об’єднань та благодійних фондів тематичних моніторингових досліджень демо-графічного та соціально-еконо-мічного стану ромського населен-ня у місцях його компактного проживання на території Закарпатської області Громадські об’єднання, благодійні фонди, орга-нізації ромської націо-нальної меншини (за згодою), виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення даних, отриманих за результатами тематичних моніторингових досліджень демографічного та соціально-економічного стану ромського населення у місцях його компактного проживання на території Закарпатської області
Ціль 2. Забезпечення правового захисту і протидія дискримінації осіб, які належать до ромської національної меншини
2. Сприяння осо-бам, що належать до ромської національної меншини та на законних підста-вах перебувають на території області, включно внутрішньо переміщеним особам із числа ромів, в отриманні документів згідно із законодавством:

документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

документів, що посвідчують особу та підтверджують спеціальний статус особи;

свідоцтва про народження та актів цивільного стану

Проведення інформаційно-про-світницьких заходів серед осіб, що належать до ромської національної меншини щодо порядку реєстрації та отримання свідоцтва про народження, документів, що посвідчують особу та підтверджу-ють громадянство України; доку-ментів, що посвідчують особу та підтверджують спеціальний статус особи; документів акту цивільного стану

 

Головне управління державної міграційної служби України у Закарпатській області (за згодою), відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Закарпатській області

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (за згодою), виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою)

 

2023 – 2024

роки

 

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед осіб, що належать до ромської національної меншини, з урахуванням регіональних особливостей
3. Забезпечення не-допущення проявів упередженого ставлення і дискримінації працівни-ками органів дер-жавної влади, зокрема правоохо-ронних органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників Центрів надання адміністративних послуг до осіб, що належать до ром-ської національної меншини 1) Проведення спеціальної під-готовки держслужбовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, Центрів надання адміністративних послуг щодо ефективного запобігання та протидії дискримінації представ-ників ромської спільноти за національною ознакою

 

 

 

 

 

 

Навчально-науковий Центр з підвищення кваліфікації публічних службовців УжНУ (за згодою), райдерж-адміністрації – районні військові адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою), департамент стратегічних комуніка-цій, національностей та релігій облдержадміні-страції області (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення спеціальної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, працівників Центрів надання адміністративних послуг із питань дотримання прав людини та протидії дискримінації представників ромської меншини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2) Проведення навчання працівників правоохоронних органів з використання антидискримінацій-ного законодавства щодо захисту осіб, які належать до ромської національної меншини, покра-щення комунікативних навичок у роботі з ромською національною меншиною Головне управління Національної поліції в Закарпатській 2023 – 2024

роки

 

Проведення навчання працівників правоохоронних органів із використання антидискримінаційного законодавства щодо захисту осіб, які належать до ромської національної менши-ни, покращення комунікативних навичок у роботі з ромською національною меншиною
4. Зниження рівня упередженого став-лення в суспільстві до осіб, які належать до ромської національної меншини 1) Проведення правопросвітницьких та інформаційно-комунікативних заходів із метою формування у громадян розуміння правової держави, обізнаності про права та обов’язки людини і громадянина, толерантного ставлення до людей, які належать до національних меншин, зокрема ромської Департаменти облдерж-адміністрації: освіти і науки, молоді та спорту; стратегічних комунікацій, національно-тей та релігій, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

Проведення 10 право-просвітницьких та інформаційно-комунікативних заходів меншин, зокрема ромської

 

 

  2) Поширення інформації про успішну взаємодію представників ромської національної меншини з представниками інших національностей, про позитивні практики участі представників ромської національної меншини у розбудові територіальних громад де вони проживають Департамент стратегічних комунікацій, націо-нальностей та релігій  облдержадміністрації, Центр культур національних меншин Закарпаття, райдержадміністрації – районні військові адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) 2023 – 2024

роки

Поширення у засобах масової інформації п’яти  матеріалів, відеороликів
5. Підвищення рівня обізнаності представників ромської національної меншини та внутрішньо переміще-них осіб із числа ромів про функціонування суспільних інститутів, гарантовані законодав-ством права та встановлені законо-давством обов’язки Проведення право-просвітницьких  та інформаційно-комунікативних заходів із метою ознайомлення осіб, які належать до ромської національної меншини, з право-вою системою України, зокрема системою надання безоплатної правової допомоги, формування розуміння правової держави, обізнаності про права та обов’язки людини, а також алгоритм дій у разі відмови в наданні послуг Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (за згодою), регіональний центр з надання безо-платної вторинної правової допомоги у Закарпатській області (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

Проведення 10 право-просвітницьких заходів

 

6. Підвищення рівня вжиття додаткових заходів щодо забезпечення безпеки осіб ромської національної меншини та громадського порядку в місцях їх компакт-ного проживання Здійснення комплексу заходів, спрямованих на недопущення скоєння та розкриття злочинів, правопорушень стосовно осіб ромської національної меншини Головне управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою)

 

 

2023 – 2024

роки

 

Здійснення аналізу подій, що стосуються інцидентів та злочинів на ґрунті нетерпимості та стану організації швидкого, повного та неупередженого їх розслідування

 

Ціль 3. Розширення можливостей доступу осіб, які належать до ромської національної меншини до якісної освіти
7. Залучення най-більшої кількості дітей, які належать до ромської національної меншини та внутрішньо перемі-щених осіб із числа ромів, у закладах дошкільної освіти області 1) Співпраця із громадськими організаціями, які належать до  ромської національної меншини з метою залучення дітей ромів до відвідування закладів дошкільної освіти

 

 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою), ромські громадські організації (за згодою), Закарпатський обласний благо-дійний фонд „Благо” (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

 

 

 

 

 

Залучення дітей дошкільного віку (ромської національної меншини) до дошкільних установ із метою їх підготовки до школи

 

 

 

  2) Підготовка рекомендацій із питань особливостей роботи з вихованцями та учнями зазначеної категорії з метою їх успішної адаптації до освітнього процесу, для використання їх під час стажування і підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та освітніх установ Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Закарпатський інститут післядипломної педаго-гічної освіти (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

Забезпечення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, у яких здобувають освіту діти, які належать до ромської національної меншини

 

8. Сприяння по-дальшому доступу та запобігання до-строковому при-пиненню здобуття повної загальної се-редньої освіти осо-бами, які належать до ромської національної меншини, включно і внутрішньо переміщеними особами із числа ромів

 

1) Посилення контролю за веден-ням обліку дітей дошкільного та шкільного віку та створення бази даних про охоплення навчальним процесом дітей що належать до ромської національної меншини з метою залучення до єдиного освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою)

 

2023 – 2024

роки

 

Створення відповідної бази даних щодо кількості дітей ромської національної меншини дошкільного і шкільного віку

 

  2) Організація просвітницької роботи серед батьків дітей, які належать до ромської національної меншини Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

Проведення 10 інформаційних заходів для осіб, які належать до ромської національної меншини
9. Сприяння охопленню найбільшої кількості представників ромської національної меншини, які здобувають професійну (професійно-технічну) та вищу освіту Організація профорієнтаційної роботи з учнями-ромами випускних класів щодо можливостей отримання професійної (професійно-технічної) та вищої освіти Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

Збільшення кількості представників ромської національної меншини у закладах професійної (професійно-технічної освіти) та вищої освіти
10. Розвиток творчого потенціалу обдарованих дітей із числа ромів Забезпечення діяльності Студії позашкільної освіти та дозвілля музично обдарованих ромських дітей за напрямами: музичне та вокальне мистецтво, що функціонує при Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” на базі гуртка „Ромський дитячий музичний ансамбль „Лаутарі” Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

 

2023 – 2024

роки

 

Підготовка ромських дітей з питань музичного та вокального мистецтва
11. Підвищення рів-ня володіння державною мовою Сприяння впровадженню сучасних ефективних прийомів викладання української мови у закладах загальної середньої освіти, у яких навчаються діти-роми Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Закарпатський інститут післядипломної педаго-гічної освіти (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

Підвищення рівня знань української мови серед ромських дітей та учнів
Ціль 4. Розширення можливостей доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до послуг у сфері охорони здоров’я
12. Збільшення кількості представників ромської національної меншини, які подали до медичних установ декларацію про вибір лікаря первинної медичної допомоги та кори-стуються іншими послугами у сфері охорони здоров’я Продовження роботи із надання медичної допомоги ромському населенню, взяття на облік виявлених хворих та подальше їх лікування

 

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою), кому-нальні некомерційні підприємства – заклади охорони здоров’я (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

Збільшення кількості представників ромської національної меншини як отримувачів медичних послуг
13. Збільшення кількості представників ромської національної мен-шини, яким здійснено профілактичні щеплення та  медичні огляди 1) Проведення інформаційно-про-світницької роботи серед представників ромської національної меншини щодо необхідності здійснення профілактичних ще-плень та проходження медичних оглядів Департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою), кому-нальні некомерційні підприємства – заклади охорони здоров’я (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

 

 

 

 

Збільшення кількості представників ромської національної меншини, яким здійснено профілактичні щеплення та проведено медичні огляди з метою покращення санітарно-гігієнічного та лікувально-профілактичного забезпечення ромського населення

 

  2) Проведення регулярних зустрічей керівництва департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з представниками вико-навчих комітетів місцевих рад  (ТГ), громадськими організаціями ромської національної меншини з метою виявлення окремих про-блем із доступом до медичних послуг

 

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

Організувати і провести дві зустрічі у рік

 

  3) Підготовка просвітницьких роликів та рекламних буклетів в якості соціальної реклами на теми щеплення, профілактики туберкульозу, СНІДу Департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації    
Ціль 5. Підвищення якості житлово-побутових умов осіб, які належать до ромської національної меншини
14. Сприяння по-доланню складних життєвих обставин, зокрема тими ром-ськими сім’ями, які є внутрішньо переміщені через військові дії, що виму-шені вдаватися до трудової міграції, які проживають у тимчасових поселеннях, або мають незадовільні житлово-побутові умови 1) Включення у план соціально-економічного розвитку територіальних громад, сіл, та селищ підготовку та розроблення планів розвитку місць компактного проживання ромів, внутрішньо переміщених осіб з числа ромів,  отримання ними земельних діля-нок для будівництва та ведення особистого селянського господарства Райдержадміністрації – районні військові адмі-ністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою), департамент соціального за-хисту населення обл-держадміністрації

 

 

2023 – 2024

роки

 

Покращення житлово-побутових умов ромів і внутрішньо переміщених осіб з числа ромів, здійснення процедури реєстрації громадян для отримання соціального житла та отримання земельних ділянок для будівництва та ведення особистого селянського господарства

 

 

  2) Будівництво, реконструкція централізованого водопостачання та водовідведення, електропостачання тощо на території компактного проживання ромського населення

 

 

Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації 2023 – 2024

роки

 

Покращення благоустрою територій у місцях компактного проживання ромів
Ціль 6. Забезпечення працевлаштування і підвищення рівня зайнятості осіб, які належать до ромської національної меншини
15. Охоплення працевлаштуванням більшої частини чоловіків і жінок працездатного віку серед осіб, які належать до ромської національної меншини і внутрішньо переміщених  осіб із числа ромів включно Здійснення виїзних інформаційно-просвітницьких заходів із питань працевлаштування до територіальних громад, де проживають особи, які належать до ромської національної меншини Закарпатський обласний центр зайнятості (за згодою), виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

Проведення п’ять виїзних інформаційно-про-світницьких заходів з питань працевлаштування
16. Запобігання дискримінації під час працевлаштування представників ромської національної меншини серед роботодавців та тру-дових колективів 1) Проведення у місцях компактного проживання ромського населення заходів з метою інформування про соціальні послуги державної служби зайнятості із сприяння працевлаштуванню

 

 

 

Закарпатський обласний центр зайнятості (за згодою), виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

Проведення у місцях компактного проживання ромського населення п’ять заходів із метою інформування про соціальні послуги державної служби зайнятості із сприяння працевлаштуванню

 

  2) Проведення профорієнтаційних уроків у школах в місцях компактного проживання ромського населення

 

Закарпатський обласний центр зайнятості (за згодою), виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

Проведення щороку п’ять уроків із профорієнтації школярів

 

  3) Проведення презентацій робо-тодавців у місцях компактного проживання ромського населення (за письмовим зверненням) Закарпатський обласний центр зайнятості (за згодою), виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

Проведення дві презентації роботодавців

 

Ціль 7. Забезпечення соціального захисту осіб, які належать до ромської національної меншини
17. Сприяння отри-манню соціальних послуг представниками ромської національної мен-шини, які пере-бувають у складних життєвих обстави-нах включно і внутрішньо переміщеними особами із числа ромів 1) Проведення інформаційно-про-світницьких заходів щодо отримання соціальних послуг та державної соціальної допомоги для представників ромської національної меншини, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Закарпатський облас-ний центр соціальних служб (за згодою), виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

 

 

 

 

 

Виявлення та охоплення соціальними послугами представників ромської національної меншини, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, що жебракують

 

 

 

 

  2) Виявлення осіб, що належать до ромської національної меншини, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують отримання соціальних послуг, у тому числі дітей, що жебракують

 

Департамент соціаль-ного захисту населення облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Закарпатський обласний центр соціальних служб (за згодою), райдержадміністрації –районні військові адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою)

 

2023 – 2024

роки

 

Виявлення та охоплення соціальними послугами представників ромської національної меншини, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

  3) Створення громадських прий-малень соціального супроводу життєзабезпечення ромської громади при Центрах надання адміністративних послуг терито-ріальних громад, або при райдерж-адміністраціях Департамент соціаль-ного захисту населення облдержадміністрації

 

   
Ціль 8. Підтримка і вивчення ромської культури, мистецтва, історії, мови
18. Підвищення рівня обізнаності про культуру, історію та мову, мистецькі та інші надбання ромської національної мен-шини Проведення культурно-мистець-ких заходів із популяризації ромської культури, мови, історії, мистецьких та інших надбань ромської національної меншини Департаменти облдерж-адміністрації: культури; стратегічних комуні-кацій, національностей та релігій, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою), гро-мадські організації ром-ської національної меншини (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

 

 

Проведення щороку п’ять культурно-мистецьких заходів з популяризації ромської культури

 

19. Посилення спроможності гро-мадських об’єднань ромської національної меншини у сфері діалогу з органами виконавчої влади місцевого самоврядування Проведення нарад, зустрічей та інших заходів із обговорення та вирішення проблемних питань ромів Департамент стратегічних комунікацій, націо-нальностей та релігій  облдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою), громадські об’єднання та благодійні фонди ромської національної меншини (за згодою) 2023 – 2024

роки

 

Проведення 10 нарад, зустрічей та інших заходів із питань ромів