Положення Про Центр культур національних меншин Закарпаття у м.Ужгороді

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови державної

адміністрації та голови обласної ради

                                                                          від 11.09.99 р. № 24

 

Положення

Про Центр культур національних меншин Закарпаття у м.Ужгороді

 Загальні положення

  • Центр культур національних меншин Закарпаття у м.Ужгороді (далі Центр) є державним культурно-інформаційним, організаційно-методичним та консультативним закладом, діяльність якого спрямована на реалізацію державної політики у сфері задоволення етнокультурних потреб національних меншин, відродження, збереження і розвитку в області їхніх культур, мов, звичаїв та традицій.
  • Центр є юридичною особою і підпорядковується управлінню у справах національностей та міграції обласної державної адміністрації (нині управління національностей та релігій облдержадміністрації).
  • Центр у своїй роботі керується Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, Законами України “Про національні меншини в Україні”, “Про мови”, Концепцією розвитку культур національних меншин, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2 Мета, завдання та основні функції Центру

2.1.    Практична діяльність Центру здійснюється у тісному зв’язку з органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями, культурними центрами та творчими спілками.

Основними завданнями Центру є:

-сприяння відродженню духовного потенціалу національних меншин, створення умов для всебічного розкриття їхньої самобутності, утвердження гуманістичних цінностей, високої моралі і державницького патріотизму у громадян України – представників різних національностей;

-участь у забезпеченні розвитку національно-культурних традицій, задоволення потреб національних  меншин  області в літературі, мистецтві, засобах масової інформації;

-координації діяльності Центру з національно-культурними товариствами та закладами культури і мистецтва в містах і районах області в питаннях задоволення духовних потреб етнічних спільнот, відродження, збереження і розвитку їхніх культур, мов і традицій;

-розширення рівноправних культурних зв’язків та поглиблення культурного співробітництва громадських об’єднань області з відповідними громадськими організаціями України та за її межами.

2.2.    Центр відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

-бере участь у розробленні та реалізації заходів і програм з питань розвитку культур національних меншин області;

-створює інформаційно-довідкові фонди та банки даних з питань забезпечення культурно-просвітницьких потреб національних меншин області;

-бере участь спільно з місцевими органами виконавчої влади в організації та проведенні конференцій, семінарів, “круглих столів” з проблем розвитку культур національних меншин області;

-сприяє розвиткові та функціонуванню, мережі центрів та будинків національних культур, недільних шкіл для вивчення культур, мов, літератури та історії національних меншин;

-надає методичну та інформаційну допомогу національно-культурним товариствам в організації  культурно-просвітницької діяльності;

-популяризує історико-культурну спадщину національних меншин, сприяє виявленню, вивченню, збереженню та поширенню інформації про пам’ятки історії та культури, видатних діячів культури та мистецтв етнічних спільнот на території області;

-надає допомогу національно-культурним товариствам Закарпаття у проведенні культурно-мистецьких заходів: фестивалів, конкурсів, концертів, днів національних культур, оглядів народної творчості, виставок прикладного та образотворчого мистецтва;

-сприяє в організації відзначення в області знаменних подій в історії культур національних меншин, житті і творчості відомих діячів літератури, культури, мистецтва;

– забезпечує тісні контакти громадських об’єднань національних меншин Закарпаття з відповідними організаціями за межами області в галузі культури, сприяє обміну виставками, художніми колективами, окремими виконавцями;

-сприяє підтримці друкованих засобів масової інформації національних меншин, організації конкурсів на кращі публікації, в яких висвітлюється культурно-мистецьке життя національних меншин;

-сприяє організації та збільшенню обсягу передач з історії та розвитку культур національних меншин області на державному телебаченні та радіо місцевих телерадіомовних компаніях.

2.3.    Центру надається право:

-отримувати в установленому законодавством порядку від органів державного управління та їх підрозділів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

-залучати у встановленому порядку вчених і спеціалістів до розробки актуальних проблем з питань розвитку культур, звичаїв та традицій національних меншин.

  • Центр в межах своєї компетенції видає та поширює інформаційно-аналітичні матеріали з питань розвитку культур та мистецтв етнічних спільнот, діяльності національно-культурних товариств області.
  • Центр культур національних меншин Закарпаття очолює директор Центру, який призначається та звільняється головою обласної державної  адміністрації за поданням управління у справах національностей та міграції облдержадміністрації (нині управління національностей та релігій облдержадміністрації) із дотриманням чинного законодавства України.

2.6     Директор Центру несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і обов’язків.

  1. Фінансово-господарська діяльність

3.1.    Структура, чисельність, штатний розклад працівників Центру, фінансування діяльності розробляються керівництвом Центру разом з управлінням у справах національностей та міграції облдержадміністрації (нині управління національностей та релігій облдержадміністрації) і затверджуються головою обласної державної адміністрації.

3.2.    Кошти Центру формуються за рахунок:

– державного бюджету;

– місцевого бюджету;

– добровільних внесків юридичних і фізичних осіб.

3.3.    Центр здійснює облік результатів роботи, внутрішньо господарський контроль за фінансово-господарською діяльністю, бухгалтерський і статистичний облік, складає звіти і подає їх відповідним органам у визначені строки, забезпечує достовірність звітів і балансів.

3.4.    Центр має власні бланки, печатку, штамп, розрахунковий рахунок та нагородну атрибутику.

3.5     Місце знаходження і адреса Центру: Закарпатська область, м.Ужгород, Слов’янська наб, 20 (нині Православна наб.,20).

3.6.    Діяльність Центру може бути припинена рішенням обласної державної адміністрації у відповідності з чинним законодавством.